หน้าหลัก | ข่าวทั่วไทย | ข่าวในพระราชสำนัก | ในหลวงทรงแนะ บัณฑิตวปอ. ทำดีเป็นตัวอย่าง

ในหลวงทรงแนะ บัณฑิตวปอ. ทำดีเป็นตัวอย่าง

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ในหลวงทรงแนะ บัณฑิตวปอ. ทำดีเป็นตัวอย่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลัก สูตรต่างๆ ทรงแนะให้ทุกคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ ความดีความเจริญก็จะบังเกิดทวีขึ้นทั้งแก่บุคคล แก่หน่วยงานและแก่ส่วนรวม...

วันนี้(27 พ.ค.)  เวลา 17.50  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2551ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มรัฏฐาภิรักษ์ ด้วย

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาอบรมพิเศษจากสถาบันการรักษาความมั่นคงชั้นสูงมาแล้ว จัดว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง การทำงานร่วมกันของผู้มีความสามารถระดับนี้ ย่อมมีประสิทธิภาพมาก ทุกคนจึงควรจะตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะร่วมกันใช้ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวง สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นแก่นสาร ที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญให้แก่ประเทศชาติ อีกประการหนึ่ง ในฐานะที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำของหน่วยงาน การประพฤติปฏิบัติของทุกคน ทั้งในทางส่วนตัว ทั้งในทางหน้าที่การงาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าทุกคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็จะเกิดเป็นการนำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตาม ความดีความเจริญก็จะบังเกิดทวีขึ้นทั้งแก่บุคคล แก่หน่วยงานและแก่ส่วนรวม จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แล้วมุ่งประพฤติตัวปฏิบัติงานตามที่ได้พิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ดีจริง ถูกต้อง เที่ยงตรง ตามเหตุผลและความเป็นธรรมให้ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป
Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0