หน้าหลัก | เศรษฐกิจ | ยอดว่างงานพุ่ง 7.1แสนคน อีสานแชมป์สูงสุด

ยอดว่างงานพุ่ง 7.1แสนคน อีสานแชมป์สูงสุด

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ยอดว่างงานพุ่ง 7.1แสนคน อีสานแชมป์สูงสุด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยตัวเลขยอดคนว่างงานเดือนมีกว่า 711,000 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 182,000 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ว่างงานมากที่สุด 301,000 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่า ผลสำรวจภาวะการว่างงานของประชากรเดือนมี.ค.2552 มีจำนวน 711,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.9% โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ว่างงานมากที่สุด 301,000 คน รองลงมาเป็นภาคกลาง 148,000 คน ภาคเหนือ 116,000 คน ภาคใต้ 88,000 คน และกรุงเทพฯ 56,000 คน เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2551 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ภาค โดยภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ว่างงานเพิ่มสูงสุด 52,000 คน และ 51,000 คน ตามลำดับ รองลงมา คือ ภาคเหนือ 37,000 คน ภาคใต้ 25,000 คน ส่วนกรุงเทพฯมีผู้ว่างงานลดลง 10,000 คน รวมแล้วเป็นอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 182,000 คน

ทั้งนี้ หากพิจารณาผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนพบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานที่มาจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 480,000 คน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิตมากที่สุด 230,000 คน ภาคบริการและภาคการค้า 170,000 คน และภาคเกษตรกรรม 80,000 คน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบจำนวนของผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2551 ยังพบอีกว่า จำนวนผู้ว่างงานที่ว่างงานมาจากภาคการผลิต มีจำนวนเพิ่มขึ้น 90,000 คน รองลงมาเป็นผู้ว่างงานจากภาคบริการและการค้า เพิ่มขึ้น 60,000 คน ส่วนผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมลดลง 50,000 คนส่วนเมื่อพิจารณาการว่างงานในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง 8% ส่วนกลุ่มในวัยทำงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน 1% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2551 กลุ่มเยาวชน มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 2.2% และกลุ่มวัยทำงาน มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.1%

ขณะที่ผู้จบการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย มีอัตราว่างงานสูงสุด 3.2% เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 2.1% รองลงมาเป็นผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.9% เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 1.7% ระดับอุดมศึกษา 2.8%เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 1.5% และประถมศึกษา 1.8% ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการว่างงานของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ในระดับการศึกษาต่าง ๆ กำลังส่งผลกระทบต่อภาวะการทำงานของประชากรในช่วงนี้
Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0