หน้าหลัก | สังคม | ตะลึง!! คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนชนบท สูงกว่าในเมือง เตรียมวิจัยเชิงลึกหาสาเหตุ

ตะลึง!! คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนชนบท สูงกว่าในเมือง เตรียมวิจัยเชิงลึกหาสาเหตุ

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 ของนักเรียนในสังกัดสพฐ. โดยเปรียบเทียบคะแนนโอเน็ตระหว่างปี 2554 และ 2555 เพื่อดูพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและพบว่า ในภาพรวมคะแนนดีขึ้น 6 วิชา จากทั้งหมด 8 วิชา โดยวิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น 5.56% วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น 5.37% ศิลปะ 4.33% สังคมศึกษา เพิ่มขึ้น 3.07% ส่วนอีก 2 คะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 0.37% และคณิตศาสตร์ 0.09% สำหรับวิชาที่คะแนนลดลง ได้แก่ วิชาสุขศึกษา ลดลง 0.88% และการงานและอาชีพ ลดลง 3.01% อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมเฉลี่ยทุกวิชา คะแนนเพิ่มขึ้น 1.86 %

“สพฐ.ยังได้วิเคราะห์เจาะลึกโดยแยกคะแนนโอเน็ตตาม ขนาดของโรงเรียน คือโงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า คะแนนเฉลี่ยลดหลั่นไปตามขนาดของโรงเรียน และยังได้เปรียบเทียบคะแนนโอเน็ตระหว่างโรงเรียนในเมืองและในชนบท  พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในชนบทคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในเมือง ซึ่งสพฐ.จะมอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ.ไปวิจัยเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้คะแนนโอเน็ตของโรงเรียนในชนบทสูง ว่าโรงเรียนในเมือง “ นายชินภัทร กล่าวและว่า นอกจากนั้น สพฐ.จะได้วิจัยผลการสอบโอเน็ตอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนในแต่ละวิชาด้วย โดยเลือกดูว่า หัวข้อการเรียนรู้ใดที่นักเรียนทำสอบไม่ค่อยได้ เช่น วิชาภาษาไทยพบว่า นักเรียนมีปัญหาในเรื่องหลักใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  วิชาคณิตศาสตร์ มีปัญหาพีชคณิต สพฐ.ก็จะเข้าปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อนั้นๆ ด้วยการจัดทำคู่มือการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อ  พัฒนาครู ให้มีเทคนิคการสอนหัวข้อเหล่านี้ดียิ่งขึ้น สพฐ.จะไม่ปูพรมทำเหมือนสมัยก่อน แต่จะเลือกเน้นพัฒนาในหัวข้อการเรียนรู้ที่มีปัญหา

 

 

ขณะที่นายสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สำหรับคะแนนเฉลี่ยของโอเน็ต  ชั้นม.6 ในภาพรวมแยกตามสาระตามขนาดโรงเรียน ใน 5 วิชาหลัก ดังนี้ วิชาภาษาไทย  โรงเรียนขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน การอ่านสูงที่สุด 47.41% รองลงมาคือ การฟัง การดู และการพูด 39.23%  ตามด้วยการเขียน 34.68%  วรรณคดีและวรรณกรรม 29.55% และ หลักการใช้ภาษา 29.03%  โรงเรียนขนาดกลาง การอ่านสูงสุด 50.73% รองลงมาคือ การฟัง การดู และการพูด 43.32%  ตามด้วยการเขียน 37.50%  หลักการใช้ภาษา 32.09% และวรรณคดีและวรรณกรรม  32.06% โรงเรียนขนาดใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน การอ่านสูงที่สุด 54.73 % รองลงมาคือ การฟัง การดู และการพูด 48.41%  ตามด้วยการเขียน 40.90%  หลักการใช้ภาษา 35.93% และวรรณคดีและวรรณกรรม 35.37%   และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ การอ่านสูงสุด 61.48% รองลงมาคือ การฟัง การดู และการพูด 57.89%  ตามด้วยการเขียน 47.35%  หลักการใช้ภาษา 44.00% และวรรณคดีและวรรณกรรม 42.33%

 

 

2.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขนาดเล็ก มีผลสำเร็จทางการเรียนในเรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมสูงสุด 37.30% รองลง ภูมิศาสตร์ 37.16% เศรษฐศาสตร์ 36.77% ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 27.48% และประวัติศาสตร์ 22.06% โรงเรียนขนาดกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิศาสตร์สูงสุด 39.04% รองลงมา เศรษฐศาสตร์ 38.85% หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 38.50%  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 27.25 และประวัติศาสตร์ 22.67%โรงเรียนขนาดใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิศาสตร์สูงสุด 41.41% รองลงมา เศรษฐศาสตร์ 40.70 % หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 40.02%  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 29.41 และประวัติศาสตร์ 23.76% โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิศาสตร์สูงสุด 45.30% รองลงมา เศรษฐศาสตร์ 44.59% หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม43.16%  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 33.23 และประวัติศาสตร์ 27.09%

 

 

3 ภาษาอังกฤษ โรงเรียนขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์เรื่องภาษาและการสื่อสารสูงสุด 21.78% รองมาภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  19.23% ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 18.90 %และภาษาและวัฒนธรรม 9.80% โรงเรียนขนาดกลาง ภาษาและการสื่อสารสูงสุด 22.59%  รองมาภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  19.63% ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 19.31 และภาษาและวัฒนธรรม 11.05% โรงเรียนขนาดใหญ่ ภาษาและการสื่อสารสูงสุด 24.24% ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 20.65%  รองมาภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  20.60% และภาษาและวัฒนธรรม 12.93%   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ภาษาและการสื่อสารสูงสุด 31.12% ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 26.41%  รองมาภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  24.41% และภาษาและวัฒนธรรม 17.92%

 

 

4.วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนขนาดเล็ก สูงสุดการวัด 18.16% พีชคณิต 18.06%   จำนวนและการดำเนินการ 17.62% การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 15.53% โรงเรียนขนาดกลาง สูงสุดพีชคณิต 19.64 % รองมาจำนวนและการดำเนินการ 18.99%  การวัด 18.72% การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 16.67%      โรงเรียนขนาดใหญ่ สูงสุดพีชคณิต 22.04 % รองมาจำนวนและการดำเนินการ 20.98%  การวัด 19.57% การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 17.72%  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  สูงสุดพีชคณิต 28.82 % รองมาจำนวนและการดำเนินการ 27.50%  การวัด 22.37% การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 21.07%

 

 

5.วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดเล็ก สูงสุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 38.02% รองมาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37.21% กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 33.46 % โรงเรียนขนาดกลาง สูงสุดธรรม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39.34% ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 39.29%  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 36.12 %  โรงเรียนขนาดใหญ่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41.63% ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 40.63%กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 38.85 % โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46.35% รองลงมากระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 43.80 % และชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 43.32%

Advertisement

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

0